Adatkezelési tájékoztató
Ebben a tájékoztatóban arról kaphat részletes felvilágosítást, hogy a barnagrafika.hu weboldal használata során hogyan és milyen célból kezeljük a személyes adatait.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.
 
Ráduly Csaba - egyéni vállalkozó 
barnagrafika.hu
Cím: 3060 Pásztó, Petőfi utca 4.
Adószám: 71720856-1-32
Nyilvántartási szám: 43394488
Közösségi adószám: HU71720856
E-mail cím: barna.grafika@gmail.com
 
Ráduly Csaba EV. mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://barnagrafika.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (AVAKASZT) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen AVAKASZT rendelkezéseit. A szabályzat célja Az AVAKASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezt szeretném elősegíteni ezzel a tájékoztatóval.
Adatait a weboldal üzemeltetője, Ráduly Csaba EV. kezeli, abban az esetben, ha azokat e-mail-es kapcsolatfelvételkor, üzenetküldéskor, önkéntesen megadja számomra.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, és szállítási és vagy számlázási címe, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, és az Ip címe.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. A tárolt adatait törölni, töröltetni.
A barnagrafika.hu oldalon a megállapodás során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: – Ügyfél neve, – E-mail címe, – Székhelye.
Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő leadott megaállapodás során hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassam: Számla kiállítása elektronikus alapon. A megállapodás és kapcsolatfelvétel során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik elektronikus formában (e-mail, instant üzenet) felkeresték.
Az Ügyfél adatait számítástechnikai adatfeldolgozással kezeljük. A rögzítésre kerülő adatok célja a kapcsolat megtartása, elektronikus számla kiállítása, illetve a honlap látogatói élményének növelése. Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.
A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Ráduly Csaba EV. – barnagrafika.hu
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Az adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok kezelése a sikeres rendeléssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését az Ügyfél e-mailben kérheti a barna.grafika@gmail.com címen. Az adatokat 2 évig őrzöm.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor
Az ügyfél jogai
Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Ráduly Csaba – EV. – barnagrafika.hu.
Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Petőfi utca 4. E-mail: barna.grafika@gmail.com
Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.  Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Egyéb rendelkezések
Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Ráduly Csaba EV – barnagrafika.hu ADATKEZELŐ NYILATKOZATA Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKASZT tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen AVAKASZT-ban megfogalmazott előírásoknak.
A könnyű áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy melyik személyes adatát milyen célra használom fel.
Mit mire használok:
E-mail cím: Ezen keresztül kap tájékoztatást a megállapodás állapotáról, esetleges változtatásokról, egyeztetésekről. Továbbá ezen keresztül küldöm a folyamatban lévő és a végleges állományokat is. Elektronikus számla is ide kerül kiküldésre.
Telefonszám: Ezen keresztül kap tájékoztatást a megállapodás állapotáról, esetleges változtatásokról, egyeztetésekről.
Név: A nevét arra használom, hogy személyre tudjam szabni az oldalamat ha, bejelentkezik, valamint így tudom megszólítani Önt a leveleimben.
Számlázási név és cím, a vásárolt termékek és szolgáltatások listája, adószám: Megállapodás során elkérem a számlázási nevét és címét. Ezeket az adatokat a többitől eltérő módon legalább 5 évig mindenképp meg kell őriznem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján. 
A számítógépe IP-címe és böngészőazonosítója: A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert. Itt látogatói statisztikát kapunk. Nincs összekötve személyes adataival.
Közösségi oldalakkal való kapcsolatok: Az Ön kényelme érdekében biztosítani tudom, hogy a szokásos kommunikációs módok (pl. e-mail) helyett közösségi oldalakon (pl. Facebook) kommunikáljunk Illetve lájkolhatja, és megoszthatja munkáimat.
 
Adatait addig kezelem, amíg azok kezelésének megszüntetését nem kéri. Ezzel kapcsolatban e-mailben a barna.grafika@gmail.com címre írhat.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
•    Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
•    Telefon: +36-1/39-11-400
•    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
•    Internetoldal: www.naih.hu
Adatvédelmi tájékoztatónkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása alapján készítettük el. Amit a következő linkre kattintva olvashatja el. https://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
Adatkezelő adatfeldolgozói – Adatkezelő IT szolgáltatója
Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
 IT SZOLGÁLTATÓ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE:
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314